လူတိုင္းအတြက္ အင္တာနက္

အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ "လူတိုင္းအတြက္ အင္တာနက္" ဆိုတဲ့ ေကာ္ပေရးရွင္းေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ အင္တာနက္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အသုံးျပဳရင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုသစ္ယဥ္ေက်းမွုမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထို႔အျပင္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အျပဳံးမ်ား၊ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားရရွိခံစားနိုင္ေစရန္ အစဥ္အျမဲ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

spirit venture

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အင္တာနက္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ 1995ခုႏွစ္ကတည္းက ဝန္ထမ္းအားလုံး တူညီစြာထားရွိထားသည့္ ခံယူခ်က္ရွိပါသည္။ ထိုခံယူခ်က္မွာ "အိပ္မက္" "အျမင္" "သေဘာထားခံယူခ်က္" စသည့္ မေျပာင္းလဲသည့္ စဥ္းစားနည္းသုံးခ်က္ျဖင့္ အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ကုမၸဏီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား၊ အေျခခံအျပဳအမူသေဘာတရားမ်ား၊ "business mind" နည္းဥပေဒသမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

spirit venture

အိပ္မက္်

ဘယ္အရာ ဖန္တီးေပးခ်င္တာလဲ။

အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆုံး နံပါတ္တစ္ျဖစ္ခ်င္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရမယ္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မယ္၊ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွုဆိုတာက စိတ္ေအးခ်မ္းတဲ့အခါ၊ စိတ္ေက်နပ္တဲ့အခါ၊ ၊ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္တဲ့အခါေတြ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္မွုဆိုတဲ့အရာမွာ ပစၥည္းဥစၥာေရာ စိတ္ႏွလုံးပါ ခ်မ္းသာၿပီး အျပဳံးမ်ား၊ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားကို ရရွိခံစားရင္းနဲ႔ လူ႔ဘဝကို ၿပီးျပည့္စုံေစျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ပထမဆိုတဲ့အရာက တျခားဟာေတြနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္တာမဟုတ္ပဲ မိမိကိုယ့္ကို မိမိျပန္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး၊ စိတ္ဓာတ္၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစတဲ့ အေျခခံအဆင့္၊ လူ႔ေဘာင္တြင္းသြားလာေနထိုင္ေရး၊ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအဆင့္၊ စီးပြားေရးရလဒ္အဆင့္အစရွိသည့္ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ ညီမၽွွမွုွရွိသည့္ လူူအားလုံးကို

အိပ္မက္်

အျမင္

ဘယ္ေနရာကေန စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိနိုင္လဲ။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္သတင္းအခ်က္မ်ား တေခတ္ ျပန္လည္တိုးတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္အတြက္ infrastructureမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တနည္းအားျဖင့္ internet placeမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲမွုဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား အျပဳံးႏွင့္ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားရရွိခံစားရမည္ဆိုလၽွင္ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားစြာ ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္

သေဘာထားခံယူခ်က္်

ဘာအတြက္ေၾကာင့္ တည္ရွိေနတာလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အင္တာနက္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အသုံးျပဳရင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုသစ္ယဥ္ေက်းမွုမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထို႔အျပင္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အျပဳံးႏွင့္ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားရရွိခံစားနိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူတိုင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာထားခံယူခ်က္်